243
نیـروی تعمیراتی
563
سمــت رسمـــی

این پروژه بمنظور بازنگری در ساختار شرکت پتروشیمی کارون با توجه به راه اندازی فاز 2 و بازنگری و تدوین شرح وظایف و طبقه بندی و ارزیابی مجدد مشاغل در سال 1393 به اجرا در آمد. سمتهای مورد بررسی قرار گرفته شده شامل 563 سمت رسمی و 243 سمت نیروی تعمیراتی میباشد.