بدنبال طراحی و ساخت دو دستگاه پاور یونیت مدل N2500 برای عملیات جداره گذاری نفت و گاز شرکت ملی حفاری ایران, دستگاه های یاد شده به مدت طولانی و بدون نیاز به انجام تعمیرات جزیی و اساسی, فیلد های نفتی فعالیت نمودند و بزودی مورد توجه سایر شرکت های فعال حفاری قرار گرفتند. متعاقب امر, شرکت حفاری سپنتا درخواست نمود, دو دستگاه پاور یونیت مشابه جهت عملیات این شرکت ساخته و تحویل گردد.
این پروزه ظرف مدت 2 ماه انجام گردید و دستگاه های مذکور تحویل شرکت متقاضی شدند.