740
ســمـت رسمـــی

این پروژه بمنظور تدوین نمودار سازمانی, تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی بر اساس تغییر شرایط شرکت از یک سازمان دولتی به یک بنگاه اقتصادی, تهیه شرح وظایف, تدوین نمودار فرآیندهای اجرایی سازمانی, تدوین کتابچه راهنمای مدیریت, ارزیابی و طبقه بندی مشاغل بر اساس روش های متداول صنعت نفت و تدوین مجموعه مقررات اداری و پرسنلی در دو بخش ” نظام استخدام و توسعه منابع انسانی ” و ” مزایا و طرحهای رفاهی ” اجرا گردید. تعداد سمتهای مورد بررسی قرار گرفته شده 740 سمت رسمی میباشد.