799
سمــت رسمـــی

این پروژه بمنظور تغییر شرایط شرکت از یک سازمان دولتی به یک بنگاه اقتصادی شامل مطالعه ساختار سازمانی و فرآیند های اداری, اسناد و مکاتبات و گردش کارهای اجرایی و تدوین نمودار سازمانی مناسب یک بنگاه اقتصادی, تدوین نمودار فرآیندهای اجرایی سازمان (Flow Chart), تدوین کتابچه راهنمای مدیریت, (Management Guide) و طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی شامل طراحی آیین نامه استخدامی و توسعه منابع انسانی و آیین نامه مزایا و طرح های رفاهی انجام گردید. تعداد سمتهای مورد بررسی قرار گرفته شده 799 سمت رسمی میباشد.