453
نیروی پیمانکاری
714
ســمـت رسمـــی

این پروژه بمنظور تغییر شرایط سازمان شرکت, از یک سازمان دولتی به یک بنگاه اقتصادی شامل تدوین نمودار سازمانی جدید شرکت, بازنگری در شرح وظایف, تدوین کتابچه راهنمای مدیریت و ارزیابی و طبقه بندی مشاغل بر اساس روش های متداول صنعت نفت تهیه و اجرا گردید. تعداد سمتهای مورد بررسی قرار گرفته شده شامل 714 سمت سازمانی رسمی و 453 نیروی پیمانکاری نگهداری و تعمیرات میباشد.