مهندسی و طراحی ساختار و نمودار سازمانی موسسات و شرکت ها

شرکت نپتا در دو دهه اخير رويکرد نوينی را برگزيده است تا بدينوسيله امکان تحقق چشم انداز آينده ی شرکت را فراهم نمايد . اين رويکرد شامل ارائة خدمات مهندسي ساختار و تدوين طرحها و روشهاي اداري به واحدهاي تابعة صنعت نفت و پتروشيمي در مجاورت فعاليت هاي پيشين شركت است. دليل گرايش به اين رويكرد اين است كه فضاي كار در صنعت نفت داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است كه درك آن مستلزم حضور طولاني در اين صنعت است. بيش از يكصد سال است كه از پيدايش اين صنعت در كشور مي گذرد و آغاز و تداوم آن، از يك پشتوانة حرفه اي بسيار غني برخوردار است. از اين رو كار در اين عرصه نيازمند دانش و تجربة حرفه اي كافي در حوزه هاي تخصصي است و اكثر كارشناسان اين شركت واجد اين دانش و تجربة گرانبها مي باشند. از آنجاييكه شركت نپتا همواره در صدد ايجاد يک سازمان انعطاف پذير و يادگيرنده براي دسترسی به آخرين دستاوردهای تکنولوژيک و بهره گيری از آن در اجرای پروژه هاي مختلف ميباشد اين رويكرد در مدتي بسيار كوتاه با استقبال همراه بوده و در مدت كمتر از سه سال، پروژه هاي مهندسي ساختار در سه شركت پتروشيمي آبادان، شركت پتروشيمي فن آواران، و شركت پتروشيمي خراسان توسط كارشناسان مجرب اين شركت با موفقيت به مورد اجرا درآمد و موجب رضايت مندي مديريت و كاركنان اين واحدها گرديد.

نمودار سازمانی بمنزله طرح و نقشه سازمان است . همانگونه که بدون طرح و نقشه خوب، هیچ بنای فاخر و زیبایی ساخته نمی شود بدون ساختار سازمانی منطقی و مناسب، هیچ موسسه ای نمی تواند انتظار عملکرد خوب داشته باشد. یک ساختار سازمانی کارآمد، الزاما” باید در سازمان، ابهامات را به حداقل برساند، مراکز تصمیم گیری مناسب  و حدود اختیارات را تعیین نماید، مسئولیت پذیری و پاسخگویی افراد را بصورت سیستماتیک ارتقاء بخشد، و در نهایت کارآیی و اثربخشی فرایندهای سازمانی و عملیات اجرایی واحدها را تسهیل کند.

کارشناسان  با تجربه ما  آماده اند با استفاده  از تجارب تخصصی ارزنده خود، ساختار سازمانی مناسب مورد نیاز شرکت ها و موسسات صنعتی و غیرصنعتی را طراحی نمایند.