مشاوره و اجرای طرح های مدیریت دارایی های فیزیکی

برای سازمان هایی که دارایی های فیزیکی, عنصر حیاتی کسب و کارشان است و فعالیت های عملیاتی آنها بستگی زیادی به این دارایی ها دارند، چالش بزرگ “مدیریت دارایی های فیزیکی” است. بطوریکه ضمن استفاده حداکثر از عمر مفید آنها، میزان ریسک دارایی های مذکور به حداقل کاهش یابد. مدیریت دارایی های فیزیکی از طریق بکارگیری استراتژهای کلان، روش های مدیریت منابع انسانی, مدیریت خرید تجهیزات و ماشین آلات، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات، پایش عملکرد، اندازه گیری ریسک و روش های تخصصی ایجاد یکپارچگی در این سیستم ها، موجب میگردد کسب حداکثر ارزش از دارایی ها در طول چرخه عمر آنها تحقق یابد.
کارشناسان مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت نپتا، در زمینه استقرار این نظام، دارای دانش و تجارب عملی ارزنده ای هستند که میتواند در جهت استقرار این نظام کارآمد مدیریت دارایی های فیزیکی، به سازمان شما یاری کند.