تأمین کالا و مواد صنعتی

در بخش بازرگاني شركت توانسته است با بهره گيري از مزيت فني خود در زمينة تكنولوژي هاي مورد استفاده در صنعت حفاري بويژه دانش و تكنولوژي هيدروليك و نيوماتيك بهره گيري نموده و در شرايط كنوني كه تامين كالاي صنعتي با محدوديت هاي سختي همراه ميباشد كالاهاي صنعتي مورد نياز واحدهاي صنعتي بويژه واحدهاي فعال در صنعت حفاري و فولاد را در مدت زمان كوتاه و با هزينه هاي منطقي تامين نمايد. در اين راستا شركت نپتا از جمله شركت هاي عرضه كننده تجهيزات هيدروليكي و نيوماتيكي و نيز ابزار و اداوات صنعتي و مواد شيميايي شركت ملي نفت مناطق نفت خيز و شركت ملي حفاري ايران مي باشد و در ليست عرضه كنندگان كالا و مواد اين شركت ها ثبت گرديده است.