عبدالعباس کردونی
رئیس هیئت مدیره
رحیم کردونی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محمد علی جزایری
مدیر پروژه های سازمانی و عضو هیئت مدیره