تدوین شرح وظایف مشاغل سازمانی

رویکرد فرآیندی به طراحی ساختار سازمانی به مفهوم آن است که سازمان بصورت یک مجموعه یکپارچه تلقی می شود و مشتمل به عناصری است که با یکدیگر بر اساس یک منطق سازمانی سیستمی در تعامل هستند. عنصر اساسی در این رویکرد شغل و سمت هایی است که بر اساس مشاغل مورد نیاز در سازمان طراحی و ایجاد می شوند. هر چه مشاغل دقیق تر تعریف و تدوین گردند و روابط آنها با یکدیگر منطقی تر باشد کارکرد آنها در مجموعه سازمان اثر بخش تر خواهد بود. برای تحقق این مهم, تشخیص و تدوین شرح وظایف به گونه ای که میزان وظایف هم پوشان (overlap) به حداقل برسد, اثر بخشی کارکرد تعامل مشاغل سازمانی با یکدیگر در سازمان بیشتر خواهد بود. تعریف دقیق حوزه مسئولیت ها و اختیارات نیز از نتایج ثانویه چنین رویکردی است که ذاتا سیستم «تصمیم سازی» مدیران را تسهیل می کند. کارشناسان مهندسی ساختار این شرکت در تدوین شرح وظایف سمت های سازمانی تبحر دارند و می توانند سازمان شما را در این بخش از دوباره کاری های احتمالی بی نیاز نمایند.