آموزش و تجهیز نیروی انسانی

چه چیزی می تواند کارآمدی یک سازمان را تضمین نماید؟ از منابع چهارگانه سازمانی (انسانی، مالی، فیزیکی، تکنولوژیک) منابع انسانی,، حیاتی ترین منابع هستند زیرا فعالیت سازمان و بهره گیری از سایر منابع مستلزم کار منابع سازمانی است. بدون کار انسان سایر منابع توانایی ایجاد هیچگونه ارزش جدیدی را ندارند. اما چه چیزی کارآمدی منابع انسانی را میتواند تضمین نماید؟ صاحبنظران علم سازمان در پاسخ به این پرسش میگویند «تمایل» و «توانایی» مدیران و کارکنان. تمایل و انگیزه برای کار بهتر نیازمند اهداف متعالی، سازمان کارآمد و سیستم انگیزشی مناسب است و توانایی مستلزم آموزش و تجهیز افراد به دانش و مهارت های لازم برای انجام وظایف شغلی است.
تجربه کار در سازمان های صنعتی به ما آموخته است که آموزش اثر بخش نه تنها توانایی افراد را در انجام وظایف شغلی و سازمانی فراهم میکند بلکه انگیزۀ آنان را برای ارائه کار بهتر افزایش میدهد.

ما در کنار شما هستیم تا برای سازمان شما آموزش اثر بخش فراهم کنیم.